Nieuws

Wetsvoorstel Wet Stelsel Kredietregistratie

4 september 2023 | Privacyrecht

Het kabinet heeft er eindelijk voor gekozen om de registratie van kredietgegevens vast te leggen in een wet. Op dit moment wordt kredietregistratie nog georganiseerd door de kredietverstrekkers die zijn verenigd in het Bureau Krediet Registratie (het BKR)...

Meer lezen

BKR moet ook negatieve BKR-registraties verwijderen kopie

7 augustus 2023 | Privacyrecht

Op 6 juni 2023 heeft het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden geoordeeld dat het BKR ook kan worden aangemerkt als verwerkingsverantwoordelijke. Dit betekent dat een consument het BKR kan verzoeken om BKR-registraties te verwijderen. Welke gevolgen deze uitspraak heeft, leest u hier...

Meer lezen

Wat houdt de nieuwe Omgevingswet in?

3 juli 2023 | Bestuursrecht

Op 1 januari 2024 lijkt het dan echt te gebeuren, invoering van de nieuwe Omgevingswet. Deze wet heeft als doel om alle wet- en regelgeving over bouwen, milieu, water, ruimtelijke ordening en natuur te bundelen in één wet en de regelgeving daarmee te vereenvoudigen. Gaat de Omgevingswet deze ambitie waarmaken?...

Meer lezen

Een dubbele achternaam geven, onpraktisch of juist handig?

5 juni 2023 | Familierecht

Vanaf 1 januari 2024 kunnen Nederlandse ouders hun kind hun beider achternaam geven. Een dubbele achternaam dus. Veel mensen vragen zich af hoe dit in de praktijk eruit gaat zien, wordt het niet onnodig ingewikkeld met deze keuzemogelijkheden? Hoe dit verder gaat leest u hier...

Meer lezen

Tine Notenboom in de uitzending bij AVROTROS Radar

1 mei 2023 | Privacyrecht

Op 1 mei heb ik in de uitzending van tv-programma Radar toegelicht welke gevolgen een BKR-registratie bij de ING heeft. ING pakt mensen die een lening niet op tijd betalen en daardoor een BKR-registratie krijgen harder aan dan andere banken, zo blijkt uit de uitzending...

Meer lezen

Wat is het CIS register?

3 april 2023 | Privacyrecht

Naast kredietverstrekkers hebben ook verzekeraars zich verenigd in een stichting die persoonsgegevens verzamelt van consumenten. Dit wordt het CIS genoemd. Het CIS gaat echter verder dan alleen registratie van (mogelijke) fraude. In welke gevallen het CIS persoonsgegevens registreert leest u hier...

Meer lezen

Wanneer is er sprake van verjaring van een vordering?

6 maart 2023 | Contractenrecht

Als een schuldeiser na jaren contact opneemt met een schuldenaar rijst de vraag of de schuldeiser de schuld nog wel kan innen. Dit wordt verjaring van de vordering genoemd. Soms kan er ondanks jaren tijdsverloop alsnog betaling worden afgedwongen. Wanneer dat het geval is, leest u hier...

Meer lezen

Is de bank verplicht om een bankrelatie met uw onderneming aan te gaan?

6 februari 2023 | Contractenrecht

Eerder schreven wij over de (on)mogelijkheden voor een consument om een bankrelatie aan te gaan en een bankrekening te openen maar wat als de bank de bankrelatie met uw onderneming opzegt? Welke mogelijkheden er in dat geval zijn leest u hier...

Meer lezen

Wat is een borgstellingsovereenkomst?

2 januari 2023 | Contractenrecht

2023 is een jaar met veel financiële onzekerheid. Hierdoor zijn geldverstrekkers geneigd om bij het verstrekken van een lening extra zekerheid te eisen in de vorm van een borgstelling. Welke risico’s hieraan verbonden zijn leest u hier...

Meer lezen

Wat is een woonbudget en wat betekent dit voor het berekenen van partneralimentatie?

5 december 2022 |  Familierecht

Vanaf 1 januari 2023 vindt er nog een belangrijke wetswijziging in het familierecht plaats. Er wordt niet langer rekening gehouden met de daadwerkelijke woonlasten bij de berekening van de hoogte van de partneralimentatie maar met een woonbudget...

Meer lezen

Automatisch verkrijgen van gezamenlijk gezag na erkenning

7 november 2022 |  Familierecht

Vanaf 1 januari 2023 krijgen ouders die een kind erkennen, automatisch het gezamenlijk gezag. In dit artikel bespreek ik wanneer gezamenlijk gezag automatisch wordt gegeven en welke uitzonderingen daarop mogelijk zijn....

Meer lezen

Wanneer mag een vordering worden verrekend?

3 oktober 2022 |  Contractenrecht

Wanneer een partij wordt aangesproken om een schuld te voldoen maar degene heeft ook nog een vordering op de schuldeiser dan kan de schuld in sommige gevallen worden verrekend met de schuld van de ander. Maar wanneer doet zich dit voor?...

Meer lezen

Heeft de bank een verplichting om iemand een bankrekening aan te bieden?

5 september 2022 |  Contractenrecht

Het hebben van een betaalrekening is essentieel om deel te kunnen deelnemen aan de maatschappij. Zonder bankrekening kan geen salaris worden ontvangen en kunnen geen betalingen worden verricht. Ook kunnen geen verzekeringen worden afgesloten. Maar kan een bank verplicht worden om iemand een bankrekening aan te bieden? U leest het hier...

Meer lezen

Afschaffing van het verbod op nevenwerkzaamheden

8 augustus 2022 |  Arbeidsrecht

In veel arbeidsovereenkomsten is opgenomen dat toestemming nodig is voor het verrichten van nevenwerkzaamheden. Dit verbod komt per 1 augustus 2022 te vervallen. De gevolgen van deze nieuwe regels leest u hier...

Meer lezen

Wat houden de nieuwe regels over betaald ouderschapsverlof in?

2 juli 2022 |  Arbeidsrecht

Op 2 augustus 2022 is de nieuwe regeling betaald ouderschapsverlof ingegaan. Ouders met een arbeidsovereenkomst kunnen nu dus gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof opnemen. Hierdoor krijgen zij extra tijd om te wennen aan de nieuwe gezinssituatie...

Meer lezen

Wat verandert er aan het studiekostenbeding?

9 juni 2022 |  Arbeidsrecht

Vanaf 1 augustus 2022 komt er verandering in de mogelijkheid voor de werkgever om studiekosten terug te vragen van de werknemer bij het einde van het dienstverband. Wat er precies verandert lees u hier...

Meer lezen

Wat houdt de aanzegverplichting voor de werkgever in?

2 mei 2022 |  Arbeidsrecht

Voor tijdelijke arbeidsovereenkomsten geldt een aanzegverplichting. Wat deze inhoudt wordt hier nader toegelicht...

Meer lezen

Is het mogelijk schadevergoeding te krijgen voor het ten onrechte delen van persoonsgegevens?

4 april 2022 |  Privacyrecht

Vele burgers krijgen er mee te maken: een instantie die per ongeluk of expres persoonsgegevens deelt met derden. Dit heeft vaak grote gevolgen voor betrokkenen, niet alleen financiële gevolgen maar ook bijvoorbeeld doordat personen in hun naaste omgeving van de informatie op de hoogte raken. Kan die schade in rechte worden vergoed?..

Meer lezen

Privacyrecht en een toevoeging (subsidie van de advocaatkosten)

7 maart 2022 |  Privacyrecht

Voor mensen die niet in financieel in staat zijn om een advocaat te betalen verstrekt de overheid in sommige gevallen een subsidie van de advocaatkosten. Deze zogenoemde toevoeging wordt verstrekt door de Raad voor Rechtsbijstand. In welke gevallen kan er een toevoeging worden verstrekt voor een kwestie over privacyrecht?...

Meer lezen

Wet Open Overheid

10 januari 2022 |  Bestuursrecht

Sinds oktober overig jaar is de Wet Openbaarheid Bestuur vervangen. Veel mensen kennen deze wetten onder de afkorting WOB en het gelijknamige WOB-verzoek. De WOB is de WOO geworden. Wat is er veranderd en wat niet?...

Meer lezen

Een fraudeonderzoek uitvoeren, mag dat zomaar?

6 december 2021 |  Privacyrecht

Vele burgers worden er slachtoffer van: goede bedoelingen van organisaties die vermoedden dat er sprake is van fraude en die verregaande middelen inzetten om dit op te sporen. Vaak met grote consequenties voor de privacy van de betrokkenen. Mag dat zo maar?...

Meer lezen

Wat staat er in een ouderschapsplan?

23 augustus 2021 |  Familierecht

Ieder ouderpaar dat minderjarige kinderen heeft en uit elkaar gaat, is verplicht om een ouderschapsplan op te stellen. In een ouderschapsplan staan afspraken over de verzorging en opvoeding van de kinderen. Welke afspraken er precies in een ouderschapsplan kunnen worden gemaakt, leest u hier...

Meer lezen

Wat is de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR)?

6 juli 2021 |  Ondernemingsrecht

Op 1 juli 2021 is een nieuwe wet in werking getreden: de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR). Deze wet verandert de positie van het bestuur en het toezicht op het bestuur van verenigingen, stichtingen, coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen. De belangrijkste wetswijzingen worden hier besproken...

Meer lezen

Corona op de werkvloer, hoe zit het met de privacy?

14 juni 2021 |  Privacyrecht

Op basis van de Arbowetgeving is de werkgever verplicht om te zorgen voor de veiligheid en gezondheid van zijn werknemers in alle aspecten die met werk te maken hebben. Onderdeel van dit beleid is om zo veel mogelijk gevaren voor de gezondheid van de werknemers bij de bron aan te pakken, maar hoe verhoudt zich dat in geval van corona met de privacy van de werknemer?...

Meer lezen

Verplichte registratie van UBO's bij de Kamer van Koophandel

17 mei 2021 |  Ondernemingsrecht

Sinds 27 september 2020 zijn nieuwe ondernemingen verplicht om in de Kamer van Koophandel in te schrijven wie de uiteindelijk belanghebbende van een onderneming is. Bestaande ondernemingen hebben 18 maanden de tijd om deze registratie op orde te krijgen. Hoe deze verplichting wettelijk is uitgewerkt leest u hier...

Meer lezen

Kunnen huwelijkse voorwaarden bij scheiding buiten toepassing worden gelaten?

12 april 2021 |  Familierecht

Regelmatig komt het voor dat bij het eindigen van het huwelijk ex-echtelieden zouden wensen dat zij ten tijde van het huwelijk huwelijkse voorwaarden hadden opgesteld. De omgekeerde situatie kan zich echter ook voordoen, er zijn huwelijkse voorwaarden opgesteld waardoor er bij scheiding sprake is van zeer nadelige consequenties voor één van de echtgenoten. Kunnen deze voorwaarden buiten toepassing worden verklaard?...

Meer lezen

Wat is er veranderd met de Wet Arbeidsmarkt in Balans?

15 maart 2021 |  Arbeidsrecht

Op 1 januari 2021 is de Wet Arbeidsmarkt in Balans in werking getreden. Deze wet is bedoeld om de kloof tussen rechten van vaste werknemers en de rechten van flexibele werknemers te dichten. De wetgever heeft dit gedaan door oproepkrachten en payrollwerknemers meer rechten te geven. De vraag is of het doel van deze wet hiermee wordt behaald....

Meer lezen

Wat zijn de gevolgen van huurprijsvermindering door de corona crisis?

28 februari 2021 |  Huurrecht

In januari is het eerste kort geding toegewezen waarin een huurder korting heeft gekregen op de huurprijs in verband met corona. Op welke juridische grondslag is dit gebaseerd en wat kan dit betekenen voor ondernemers die hun panden hebben verhuurd als winkel of horecagelegenheid?...

Meer lezen

Wat zijn verblijfsoverstijgende kosten van kinderen en wie moet die kosten betalen?

25 januari 2021 |  Familierecht

Wanneer er een kinderalimentatie wordt bepaald door een rechter, vragen veel mensen zich af of daarnaast nog aanvullende kosten voor de kinderen moeten worden betaald voor zaken zoals schoolgeld, kleding en hobby’s. Wie deze kosten moet betalen leest u in dit artikel...

Meer lezen

Aan welke eisen moet een Bibob-advies voldoen?

14 december 2020 |  Bibob

Op basis van een Bibob-advies kan een bestuursorgaan beslissen om een vergunning of subsidie te weigeren of zelfs in te trekken. Voor de belanghebbende heeft dit verregaande economische en maatschappelijke gevolgen. Aan welke eisen een Bibob-advies moet voldoen leest u in dit artikel...

Meer lezen

Wat wordt bedoeld met indeplaatsstelling van een huurovereenkomst?

16 november 2020 |  Huurrecht

Wanneer sprake is van middenstandsbedrijfsruimte zoals een café, winkel of restaurant, dan is het mogelijk om de bedrijfsruimte van een onderneming samen met de onderneming over te dragen. Voor overname van de gehuurde ruimte kan een indeplaatsstelling aan de rechtbank worden gevraagd....

Meer lezen

Welke rechten en plichten gelden er bij de huur van middenstandsbedrijfsruimte?

19 oktober 2020 |  Huurrecht

In de wet wordt onderscheid gemaakt tussen drie verschillende soorten huur van onroerende zaken: huur van woonruimte, huur van een middenstandsbedrijfsruimte of huur van overige bedrijfsruimte.  In deze blog wordt de huur van middenstandsbedrijfsruimte besproken en de beperkingen die daar aan zitten.....

Meer lezen

Ontbinding en verdeling van een VOF

14 september 2020 |  Contractenrecht

Bij ontbinding en verdeling van een VOF ontstaat regelmatig discussie tussen vennoten over de vraag wie de activiteiten van de vennootschap voortzet en wat de waarde van de vennootschap is. In dit artikel wordt besproken hoe dit is op te lossen....

Meer lezen

Hoe wordt conservatoir beslag opgeheven?

17 augustus 2020 |  Contractenrecht

Beslag is een maatregel waardoor een schuldenaar de beschikking over een vermogensrecht of object wordt ontnomen of beperkt omdat hij een schuldeiser niet heeft betaald. In dit artikel leggen wij uit hoe conservatoir beslag kan worden opgeheven....

Meer lezen

Verwijderen van een BKR-codering bij de gemeente

31 juli 2020 |  Privacyrecht

Een BKR-codering wordt meestal geplaatst door een kredietverstrekker. Het is echter ook mogelijk dat een BKR-codering door de gemeente wordt geplaatst. Dit gebeurt in het geval van een schuldhulpverleningstraject. Hoe een dergelijke codering kan worden verwijderd uit het BKR-register leest u hier...

Meer lezen

Hoe gaat het NWWI om met persoonsgegevens bij een taxatie?

22 juni 2020 |  Privacyrecht

Het NWWI staat voor het Nederlands Woning Waarde Instituut en keurt taxatierapporten van woningen van aangesloten taxateurs. Taxateurs keuren volgens de door het NWWI opgestelde richtlijn maar wat doet het NWWI met alle persoonsgegevens die zij ontvangen?...

Meer lezen

Wanneer kan ik aan een concurrentiebeding worden gehouden?

28 mei 2020 |  Arbeidsrecht

In een arbeidsovereenkomst kan een concurrentiebeding worden opgenomen om te voorkomen dat een werknemer bij een concurrent aan de slag gaat. Een concurrentiebeding kan onder bepaalde omstandigheden echter door de rechter worden vernietigd of worden beperkt...

Meer lezen

Maatregelen voor bedrijven en ondernemers om de gevolgen van het corona virus te beperken

6 april 2020 |  Ondernemingsrecht

De uitbraak van de Covid-19 epidemie in Nederland, ook wel het corona virus genoemd, brengt voor uw bedrijf op zijn zachtst gezegd een uitdaging. De overheid heeft een aantal maatregelen genomen om de financiële gevolgen van het corona virus te verzachten...

Meer lezen

Is schadevergoeding mogelijk voor schending van privacy(rechten) op grond van de AVG?

26 februari 2020 |  Privacyrecht

Sinds de inwerkingtreding van de Algemene Verordening Gegevensbescherming is het mogelijk voor de Autoriteit Persoonsgegevens om een boete op te leggen. Maar kan de burger ook vragen om schadevergoeding wanneer een privacy schending vast komt te staan?...

Meer lezen

In welke gevallen kan ik mijn naam wijzigen?

27 januari 2020 |  Familierecht

In sommige gevallen is het mogelijk om een voornaam of een achternaam te wijzigen. Voor beide verzoeken gelden eigen voorwaarden en ook de wijze van het indienen van een dergelijk verzoek verschilt...

Meer lezen

Wetswijziging van de vennootschap onder firma, maatschap en commanditaire vennootschap

2 december 2019 |  Contractenrecht

Op 1 januari 2021 gaat de Wet Modernisering Personenvennootschappen in. In dit artikel wordt uitgelegd wat een personenvennootschap, vennootschap onder firma (VOF), maatschap en commanditaire vennootschap (CV) is en welke wijzigingen de nieuwe wet met zich mee brengt...

Meer lezen

Wat betekent het dat een overeenkomst nietig of vernietigbaar is?

16 oktober 2019 |  Contractenrecht

Wanneer een overeenkomst tussen partijen wordt gesloten kan het voorkomen dat deze nietig is of vernietigbaar. Dit betekent dat de overeenkomst juridisch niet geldig is. In welke gevallen er sprake is van nietigheid of vernietigbaarheid. Wat de gevolgen hiervan zijn, wordt in dit artikel besproken...

Meer lezen

Wanneer moet een verwerkersovereenkomst worden gesloten?

2 september 2019 |  Privacyrecht

Ondernemingen die persoonsgegevens verwerken van andere bedrijven dienen een verwerkersovereenkomst te sluiten. Er zijn echter ook een heleboel gevallen waarin een verwerkersovereenkomst niet nodig is maar wanneer is dat het geval?...

Meer lezen

Belangrijkste bepalingen in de arbeidsovereenkomst

5 augustus 2019 |  Arbeidsrecht

Wanneer u de juiste werknemer heeft gevonden dan is de kans groot dat hij snel aan de slag gaat. Maar wat moet er eigenlijk in een arbeidsovereenkomst staan en moet een  arbeidsovereenkomst gee maatwerk zijn?...

Meer lezen

Verkorting van de duur van partneralimentatie in de Wet Herziening Partneralimentatie

1 juli 2019 |  Familierecht

In mei 2019 is de Wet Herziening Partneralimentatie door de Eerste Kamer aangenomen. Hiermee wordt de duur van de partneralimentatie beperkt...

Meer lezen

De gevolgen van de gewijzigde arbeidswetgeving voor ontslag op staande voet

3 juni 2019 |  Arbeidsrecht

Bij een ontslag op staande voet eindigt de arbeidsovereenkomst van een werknemer direct. De mogelijkheid in de nieuwe wetgeving om in hoger beroep te gaan brengt voor werkgever en werknemer veel onzekerheid met zich mee....

Meer lezen

Wanneer is sprake van een tijdelijke huurovereenkomst voor woonruimte?

6 mei 2019 |  Huurrecht

Sinds 1 juli 2016 zijn er meer mogelijkheden om woonruimte tijdelijk te huren of te verhuren. Er zijn nieuwe vormen van tijdelijke huurcontracten. Hiervoor gelden specifieke voorwaarden...

Meer lezen

Welke rechten heeft iemand in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)?

8 april 2019 |  Privacyrecht

Sinds de invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming hebben burgers meer mogelijkheden gekregen om hun persoonsgegevens te beschermen...

Meer lezen

Cameratoezicht en privacywetgeving, hoe zit dat?

4 maart 2019 |  Privacyrecht

Camerabeelden vallen onder de Algemene Verordening Persoonsgegevens omdat sprake is van persoonsgegevens die worden verwerkt. Voor iedere verwerking van persoonsgegevens is een grondslag nodig...

Meer lezen

Wanneer moeten er proceskosten worden betaald?

4 februari 2019 |  Contractenrecht

Als u in een procedure in het ongelijk wordt gesteld, bestaat het risico dat u wordt veroordeeld in de proceskosten. Dit kan aardig oplopen... 

Meer lezen

Wanneer wordt een IVR/EVR registratie verwijderd?

3 december 2018 |  Privacyrecht

Financiële instellingen houden een register bij om fraude en laakbare activiteiten te voorkomen. Wanneer een consument in deze registers wordt opgenomen kan hij geen financieel product meer aanvragen zoals een bankrekening openen ... 

Meer lezen

Wanneer kan een negatieve BKR-registratie worden verwijderd?

1 oktober 2018 |  Privacyrecht

Een negatieve BKR-registratie kan grote gevolgen hebben voor de betrokken persoon. Met een dergelijke registratie kan in sommige gevallen geen krediet meer worden verkregen. Hierdoor kan bijvoorbeeld geen hypotheek meer worden afgesloten...

Meer lezen

Hoe kan een faillissement worden beëindigd?

3 september 2018 |  Insolventierecht

Een faillissement kan op verschillende wijzen eindigen: doordat alle schulden volledig zijn betaald, bij gebrek aan vermogen waardoor de kosten van het faillissement (zoals het salaris van de curator) niet kunnen worden betaald en door middel...

Meer lezen

Het nieuwe trouwen: de Wet Beperking Gemeenschap van Goederen

20 juli 2018  |  Familierecht

Sinds 1 januari 2018 is de beperkte gemeenschap van goederen het nieuwe wettelijke uitgangspunt voor mensen die in het huwelijksbootje stappen en voor mensen die een geregistreerd partnerschap aan gaan. Wat zijn de juridische ...

Meer lezen

Wat mag er in ieder geval niet (meer) onder de AVG

02 mei 2018  |  Privacyrecht

Algemene doelstelling van de nieuwe privacywetgeving is dat aan de betrokkenen verantwoording wordt afgelegd waarom hun persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel en dat niet meer persoonsgegevens worden verwerkt dan...

Meer lezen

Wat verandert er met de nieuwe Privacy-wetgeving (AVG)?

30 april 2018  |  Privacyrecht

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in werking getreden. Dit is een Europese regeling en vervangt alle nationale wetten. Er zijn een paar nieuwe stappen die een onderneming met de nieuwe...

Meer lezen

Ontslag op staande voet, wanneer is sprake van redenen die een ontslag op staande voet rechtvaardigen?

25 april 2018  |  Arbeidsrecht

Op grond van artikel 7:677 lid 1 BW kan een werkgever of werknemer de arbeidsovereenkomst direct opzeggen wanneer sprake is van dringende reden. Als dringende reden wordt aangemerkt zodanige daden, eigenschappen of gedragingen...

Meer lezen

Wetsvoorstel uitbreiding van de Wet Bibob

23 april 2018  |  Wet BIBOB

De Wet Bibob (Bevordering integriteitsbeoordelingen door het Openbaar Bestuur) wordt uitgebreid om gemeenten, provincies en de overheid in het algemeen ruimere mogelijkheden te geven om te voorkomen dat criminelen dienstverlening...

Meer lezen

Hoe moet een woning worden verdeeld bij ongehuwd samenwonende partners zonder samenlevingscontract?

18 april 2018  |  Familierecht

Veel mensen die samen een huis kopen, gaan alleen naar de notaris voor het passeren van een eigendoms- en hypotheekakte. Daarbij vergeten ze een samenlevingscontract te sluiten voor het geval ze uit elkaar gaan. Als gevolg hiervan ontstaat...

Meer lezen
Aanmelden voor nieuwsbrief
Aanmelden
Contact

Veerkade 5D
3016 DE  Rotterdam

010-466 23 33
info@bwadvocaten.nl