Nieuws

Wetsvoorstel Wet Stelsel Kredietregistratie

4 september 2023 | Privacyrecht

Het kabinet heeft er eindelijk voor gekozen om de registratie van kredietgegevens vast te leggen in een wet. Op dit moment wordt kredietregistratie nog georganiseerd door de kredietverstrekkers die zijn verenigd in het Bureau Krediet Registratie (het BKR)...

Meer lezen

BKR moet ook negatieve BKR-registraties verwijderen

7 augustus 2023 | Privacyrecht

Op 6 juni 2023 heeft het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden geoordeeld dat het BKR ook kan worden aangemerkt als verwerkingsverantwoordelijke. Dit betekent dat een consument het BKR kan verzoeken om BKR-registraties te verwijderen. Welke gevolgen deze uitspraak heeft, leest u hier...

Meer lezen

Wanneer is er sprake van verjaring van een vordering?

6 maart 2023 | Contractenrecht

Als een schuldeiser na jaren contact opneemt met een schuldenaar rijst de vraag of de schuldeiser de schuld nog wel kan innen. Dit wordt verjaring van de vordering genoemd. Soms kan er ondanks jaren tijdsverloop alsnog betaling worden afgedwongen. Wanneer dat het geval is, leest u hier...

Meer lezen

Is de bank verplicht om een bankrelatie met uw onderneming aan te gaan?

6 februari 2023 | Contractenrecht

Eerder schreven wij over de (on)mogelijkheden voor een consument om een bankrelatie aan te gaan en een bankrekening te openen maar wat als de bank de bankrelatie met uw onderneming opzegt? Welke mogelijkheden er in dat geval zijn leest u hier...

Meer lezen

Wat is een borgstellingsovereenkomst?

2 januari 2023 | Contractenrecht

2023 is een jaar met veel financiële onzekerheid. Hierdoor zijn geldverstrekkers geneigd om bij het verstrekken van een lening extra zekerheid te eisen in de vorm van een borgstelling. Welke risico’s hieraan verbonden zijn leest u hier...

Meer lezen

Wanneer mag een vordering worden verrekend?

3 oktober 2022 |  Contractenrecht

Wanneer een partij wordt aangesproken om een schuld te voldoen maar degene heeft ook nog een vordering op de schuldeiser dan kan de schuld in sommige gevallen worden verrekend met de schuld van de ander. Maar wanneer doet zich dit voor?...

Meer lezen

Heeft de bank een verplichting om iemand een bankrekening aan te bieden?

5 september 2022 |  Contractenrecht

Het hebben van een betaalrekening is essentieel om deel te kunnen deelnemen aan de maatschappij. Zonder bankrekening kan geen salaris worden ontvangen en kunnen geen betalingen worden verricht. Ook kunnen geen verzekeringen worden afgesloten. Maar kan een bank verplicht worden om iemand een bankrekening aan te bieden? U leest het hier...

Meer lezen

Afschaffing van het verbod op nevenwerkzaamheden

8 augustus 2022 |  Arbeidsrecht

In veel arbeidsovereenkomsten is opgenomen dat toestemming nodig is voor het verrichten van nevenwerkzaamheden. Dit verbod komt per 1 augustus 2022 te vervallen. De gevolgen van deze nieuwe regels leest u hier...

Meer lezen

Wat verandert er aan het studiekostenbeding?

9 juni 2022 |  Arbeidsrecht

Vanaf 1 augustus 2022 komt er verandering in de mogelijkheid voor de werkgever om studiekosten terug te vragen van de werknemer bij het einde van het dienstverband. Wat er precies verandert lees u hier...

Meer lezen

Wat houdt de aanzegverplichting voor de werkgever in?

2 mei 2022 |  Arbeidsrecht

Voor tijdelijke arbeidsovereenkomsten geldt een aanzegverplichting. Wat deze inhoudt wordt hier nader toegelicht...

Meer lezen

Verplichte registratie van UBO's bij de Kamer van Koophandel

17 mei 2021 |  Ondernemingsrecht

Sinds 27 september 2020 zijn nieuwe ondernemingen verplicht om in de Kamer van Koophandel in te schrijven wie de uiteindelijk belanghebbende van een onderneming is. Bestaande ondernemingen hebben 18 maanden de tijd om deze registratie op orde te krijgen. Hoe deze verplichting wettelijk is uitgewerkt leest u hier...

Meer lezen

Wat is er veranderd met de Wet Arbeidsmarkt in Balans?

15 maart 2021 |  Arbeidsrecht

Op 1 januari 2021 is de Wet Arbeidsmarkt in Balans in werking getreden. Deze wet is bedoeld om de kloof tussen rechten van vaste werknemers en de rechten van flexibele werknemers te dichten. De wetgever heeft dit gedaan door oproepkrachten en payrollwerknemers meer rechten te geven. De vraag is of het doel van deze wet hiermee wordt behaald....

Meer lezen

Aan welke eisen moet een Bibob-advies voldoen?

14 december 2020 |  Bibob

Op basis van een Bibob-advies kan een bestuursorgaan beslissen om een vergunning of subsidie te weigeren of zelfs in te trekken. Voor de belanghebbende heeft dit verregaande economische en maatschappelijke gevolgen. Aan welke eisen een Bibob-advies moet voldoen leest u in dit artikel...

Meer lezen

Wat wordt bedoeld met indeplaatsstelling van een huurovereenkomst?

16 november 2020 |  Huurrecht

Wanneer sprake is van middenstandsbedrijfsruimte zoals een café, winkel of restaurant, dan is het mogelijk om de bedrijfsruimte van een onderneming samen met de onderneming over te dragen. Voor overname van de gehuurde ruimte kan een indeplaatsstelling aan de rechtbank worden gevraagd....

Meer lezen

Welke rechten en plichten gelden er bij de huur van middenstandsbedrijfsruimte?

19 oktober 2020 |  Huurrecht

In de wet wordt onderscheid gemaakt tussen drie verschillende soorten huur van onroerende zaken: huur van woonruimte, huur van een middenstandsbedrijfsruimte of huur van overige bedrijfsruimte.  In deze blog wordt de huur van middenstandsbedrijfsruimte besproken en de beperkingen die daar aan zitten.....

Meer lezen

Ontbinding en verdeling van een VOF

14 september 2020 |  Contractenrecht

Bij ontbinding en verdeling van een VOF ontstaat regelmatig discussie tussen vennoten over de vraag wie de activiteiten van de vennootschap voortzet en wat de waarde van de vennootschap is. In dit artikel wordt besproken hoe dit is op te lossen....

Meer lezen

Hoe wordt conservatoir beslag opgeheven?

17 augustus 2020 |  Contractenrecht

Beslag is een maatregel waardoor een schuldenaar de beschikking over een vermogensrecht of object wordt ontnomen of beperkt omdat hij een schuldeiser niet heeft betaald. In dit artikel leggen wij uit hoe conservatoir beslag kan worden opgeheven....

Meer lezen

Verwijderen van een BKR-codering bij de gemeente

31 juli 2020 |  Privacyrecht

Een BKR-codering wordt meestal geplaatst door een kredietverstrekker. Het is echter ook mogelijk dat een BKR-codering door de gemeente wordt geplaatst. Dit gebeurt in het geval van een schuldhulpverleningstraject. Hoe een dergelijke codering kan worden verwijderd uit het BKR-register leest u hier...

Meer lezen

Wanneer kan ik aan een concurrentiebeding worden gehouden?

28 mei 2020 |  Arbeidsrecht

In een arbeidsovereenkomst kan een concurrentiebeding worden opgenomen om te voorkomen dat een werknemer bij een concurrent aan de slag gaat. Een concurrentiebeding kan onder bepaalde omstandigheden echter door de rechter worden vernietigd of worden beperkt...

Meer lezen

Wetswijziging van de vennootschap onder firma, maatschap en commanditaire vennootschap

2 december 2019 |  Contractenrecht

Op 1 januari 2021 gaat de Wet Modernisering Personenvennootschappen in. In dit artikel wordt uitgelegd wat een personenvennootschap, vennootschap onder firma (VOF), maatschap en commanditaire vennootschap (CV) is en welke wijzigingen de nieuwe wet met zich mee brengt...

Meer lezen

Wat betekent het dat een overeenkomst nietig of vernietigbaar is?

16 oktober 2019 |  Contractenrecht

Wanneer een overeenkomst tussen partijen wordt gesloten kan het voorkomen dat deze nietig is of vernietigbaar. Dit betekent dat de overeenkomst juridisch niet geldig is. In welke gevallen er sprake is van nietigheid of vernietigbaarheid. Wat de gevolgen hiervan zijn, wordt in dit artikel besproken...

Meer lezen

Belangrijkste bepalingen in de arbeidsovereenkomst

5 augustus 2019 |  Arbeidsrecht

Wanneer u de juiste werknemer heeft gevonden dan is de kans groot dat hij snel aan de slag gaat. Maar wat moet er eigenlijk in een arbeidsovereenkomst staan en moet een  arbeidsovereenkomst gee maatwerk zijn?...

Meer lezen

De gevolgen van de gewijzigde arbeidswetgeving voor ontslag op staande voet

3 juni 2019 |  Arbeidsrecht

Bij een ontslag op staande voet eindigt de arbeidsovereenkomst van een werknemer direct. De mogelijkheid in de nieuwe wetgeving om in hoger beroep te gaan brengt voor werkgever en werknemer veel onzekerheid met zich mee....

Meer lezen

Wanneer is sprake van een tijdelijke huurovereenkomst voor woonruimte?

6 mei 2019 |  Huurrecht

Sinds 1 juli 2016 zijn er meer mogelijkheden om woonruimte tijdelijk te huren of te verhuren. Er zijn nieuwe vormen van tijdelijke huurcontracten. Hiervoor gelden specifieke voorwaarden...

Meer lezen

Wanneer moeten er proceskosten worden betaald?

4 februari 2019 |  Contractenrecht

Als u in een procedure in het ongelijk wordt gesteld, bestaat het risico dat u wordt veroordeeld in de proceskosten. Dit kan aardig oplopen... 

Meer lezen

Wanneer kan een negatieve BKR-registratie worden verwijderd?

1 oktober 2018 |  Privacyrecht

Een negatieve BKR-registratie kan grote gevolgen hebben voor de betrokken persoon. Met een dergelijke registratie kan in sommige gevallen geen krediet meer worden verkregen. Hierdoor kan bijvoorbeeld geen hypotheek meer worden afgesloten...

Meer lezen

Hoe kan een faillissement worden beëindigd?

3 september 2018 |  Insolventierecht

Een faillissement kan op verschillende wijzen eindigen: doordat alle schulden volledig zijn betaald, bij gebrek aan vermogen waardoor de kosten van het faillissement (zoals het salaris van de curator) niet kunnen worden betaald en door middel...

Meer lezen

Ontslag op staande voet, wanneer is sprake van redenen die een ontslag op staande voet rechtvaardigen?

25 april 2018  |  Arbeidsrecht

Op grond van artikel 7:677 lid 1 BW kan een werkgever of werknemer de arbeidsovereenkomst direct opzeggen wanneer sprake is van dringende reden. Als dringende reden wordt aangemerkt zodanige daden, eigenschappen of gedragingen...

Meer lezen

Wetsvoorstel uitbreiding van de Wet Bibob

23 april 2018  |  Wet BIBOB

De Wet Bibob (Bevordering integriteitsbeoordelingen door het Openbaar Bestuur) wordt uitgebreid om gemeenten, provincies en de overheid in het algemeen ruimere mogelijkheden te geven om te voorkomen dat criminelen dienstverlening...

Meer lezen
Aanmelden voor nieuwsbrief
Contact

Veerkade 5D
3016 DE  Rotterdam

010-466 23 33
info@bwadvocaten.nl