Corona op de werkvloer, hoe zit het met de privacy?

Privacyrecht

14 juni 2021
door Tine Notenboom

Op basis van de Arbowetgeving is de werkgever verplicht om te zorgen voor de veiligheid en gezondheid van zijn werknemers in alle aspecten die met werk te maken hebben. Onderdeel van dit beleid is om zo veel mogelijk gevaren voor de gezondheid van de werknemers bij de bron aan te pakken, maar hoe verhoudt zich dat in geval van corona met de privacy van de werknemer?

Op basis van artikel 9 lid 1 van Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is het voor een werkgever verboden om medische gegevens van een werknemer te verwerken. Onder verwerken valt bijvoorbeeld ook vragen naar de reden van iemands ziekmelding. Als gevolg van deze wetgeving heeft de Autoriteit Persoonsgegevens, die toezicht houdt op de naleving van deze regels, ook bepaald dat het niet is toegestaan om een werknemer te testen op corona.

Er is echter een uitzondering gemaakt ten aanzien van het opmeten van temperatuur van werknemers. Het is toegestaan om de temperatuur van werknemers te meten. Deze gegevens mogen echter vervolgens niet worden bijgehouden in een bestand. Ook mag de meting niet geautomatiseerd plaatsvinden. Verder mogen er geen voorwaarden aan de temperatuurmeting worden gesteld, bijvoorbeeld dat de toegang tot het gebouw ervan afhankelijk wordt gesteld.

Nu vraagt u zich misschien af, is dit niet eenvoudig op te lossen door toestemming te vragen aan de werknemers om hun temperatuur op te meten? Helaas is dit niet het geval omdat in de rechtspraak is bepaald dat toestemming die door werknemers aan hun werkgever wordt gegeven, in het algemeen niet vrijelijk wordt gegeven. Een werknemer loopt immers het risico dat wanneer hij die toestemming niet verleent, dat dit consequenties heeft voor zijn baan (bijvoorbeeld ontslag of andere sancties).

Inmiddels is echter wel duidelijk dat verhoging slechts één van de vele kenmerken van het corona-virus is en niet iedereen die ziek wordt, krijgt verhoging. De vraag rijst dan ook of het überhaupt zinvol is om de temperatuur van werknemers te meten om het corona virus op de werkvloer te bestrijden.

Kortom het moge duidelijk zijn dat de privacy wetgeving zoals deze geldt in het arbeidsrecht, namelijk dat een werkgever géén gezondheidsgegevens van zijn werknemers mag verwerken, onverkort van toepassing is. Het meten van de temperatuur valt in de uitzondering doordat de gegevens niet worden genoteerd. Inmiddels is echter gebleken dat ook deze uitzondering een wassen neus is omdat de vraag is of het meten van één symptoom van het coronavirus überhaupt zinvol is.

Aanmelden voor nieuwsbrief
Aanmelden
Contact

Veerkade 5D
3016 DE  Rotterdam

010-466 23 33
info@bwadvocaten.nl