Hoe gaat het NWWI om met persoonsgegevens bij een taxatie?

Privacyrecht

22 juni 2020
door Tine Notenboom

Het NWWI staat voor het Nederlands Woning Waarde Instituut en keurt taxatierapporten van woningen van aangesloten taxateurs. Taxateurs keuren volgens de door het NWWI opgestelde richtlijn maar wat doet het NWWI met alle persoonsgegevens die zij ontvangen?

Het NWWI is een onafhankelijke stichting zonder winstoogmerk, aldus haar website. Er is echter nog een ander instituut dat toeziet op de kwaliteit van taxateurs. Dit is het NRVT. Het NRVT heeft een register met taxateurs die aan bepaalde kwaliteitseisen moeten voldoen. Bij het NWWI zijn weer NRVT-taxateurs aangesloten. Voor het verkrijgen of oversluiten van een hypotheek is een gevalideerd taxatierapport nodig. Dit betekent dat het NWWI het taxatierapport heeft goedgekeurd. Voor alle andere situaties volstaat een niet gevalideerde taxatie. Een niet gevalideerde taxatie kan ook worden uitgevoerd door een taxateur die bij het NRVT is aangesloten.

Doordat het NWWI één van de weinige organisaties is waar hypotheekverstrekkers een gevalideerd rapport willen verkrijgen, zijn veel van de in Nederland uitgevoerde taxaties door het NWWI gekeurd. Wanneer een taxatierapport niet wordt goedgekeurd dan wordt het in feite niet gevalideerd. De taxatierapporten bevatten onder meer gegevens van de kopende en verkopende partij, adresgegevens en een indicatie van de waarde van het betreffende perceel. Het NWWI beschikt met de taxatierapporten over zeer veel persoonsgegevens. De vraag is wat het NWWI doet met al deze gegevens en of de betrokkene het NWWI ook kan vragen om te stoppen met het verwerken van die gegevens conform de thans geldende privacywetgeving.

Allereerst kan worden vastgesteld dat NWWI  ‘verwerkingsverantwoordelijke’ is voor de verwerking van persoonsgegevens ten behoeve van het valideren van een taxatierapport en alle daarmee samenhangende activiteiten. Het NWWI bepaalt immers wat er met de persoonsgegevens gebeurd.

In het privacyreglement van het NWWI wordt vervolgens aangegeven waar ze de persoonsgegevens voor verwerken. Naast de voor de hand liggende grondslagen zoals om de overeenkomst uit te voeren (het taxatierapport te keuren) staan er ook andere opmerkelijke gegevensverwerkingen tussen. Zo verwerkt het NWWI persoonsgegevens ter bevordering van gerechtvaardigde belangen. Dit betreft de restcategorie van verwerking van persoonsgegevens. Het NWWI vermeldt hierover in haar privacyreglement dat zij persoonsgegevens verwerkt om haar belangen en de belangen van bij haar bekende partijen te behartigen. Zij doen dit onder andere door het implementeren en verbeteren van veiligheids- en beschermingsmaatregelen en het beschermen tegen fraude en misbruik. Tevens verstaat het NWWI onder gerechtvaardigde belangen dat zij persoonsgegevens deelt met bij haar bekende partijen om hen op duurzame basis een innovatief aanbod aan te bieden. Het NWWI deelt dus persoonsgegevens met derden om gerechtvaardigde belangen van derden te behartigen maar laat in het midden aan te geven met wie zij deze gegevens dan deelt. Er zijn voldoende partijen te bedenken die interesse kunnen hebben in een taxatierapport dat is opgesteld zonder dat de opdrachtgever het taxatierapport met die partij wil delen. Gedacht kan worden aan de belastingdienst of een kredietverstrekker. De vraag is of NWWI zich in dat geval kan beroepen op de grondslag gerechtvaardigd belang. Een betrokkene zou een inzageverzoek kunnen doen bij het NWWI om te achterhalen met wie zijn of haar persoonsgegevens zijn gedeeld.

Wat tevens opvalt, is de maximale bewaartermijn van de persoonsgegevens. Het NWWI bewaart persoonsgegevens tot maximaal 7 jaar na het beëindigen van de hypotheek of  als er geen sprake is van een hypotheek, maximaal 30 jaar. Het NWWI onderbouwt dit door aan te geven dat geldverstrekkers tot 30 jaar door hun toezichthouder gevraagd worden om gegevens aan te leveren. Het NWWI geeft aan dat zij de originele taxatierapporten daarvoor bewaart. De maximale termijn waarbinnen hypotheekrenteaftrek wordt genoten is 30 jaar zodat er waarschijnlijk weinig tot geen hypotheken worden afgesloten voor meer dan 30 jaar. In dat geval bewaart het NWWI dus 37 jaar lang alle persoonsgegevens. Maar ook als er geen hypotheek is, bewaart het NWWI de persoonsgegevens 30 jaar. Men kan zich afvragen of dat terecht is, waarom zou een taxatierapport 30 jaar beschikbaar moeten worden gehouden?

Stel dat je jouw persoonsgegevens bij het NWWI verwijderd wil hebben, is dat mogelijk? Over het verwijderingsverzoek vermeldt het NWWI in haar privacyreglement dat zij een belangenafweging maakt tussen het verzoek tot verwijdering van iemands persoonsgegevens en degene die betrokken zijn bij het taxatierapport. Een omstandigheid die hier mee zou kunnen spelen is in hoeverre de termijn van 30 jaar al is verstreken. Ook kan een rol spelen met wie het NWWI het taxatierapport heeft gedeeld of wil delen en uiteraard wat iemands belang bij verwijdering is. Deze afweging zal in elk individueel geval door het NWWI beoordeeld moeten worden. 

BW Advocaten meent dat er grote vraagtekens gezet kunnen worden bij het zo lang bewaren van persoonsgegevens. Zeker gelet op de snel veranderende tijden waarin gegevens al snel niet meer actueel zijn. Doordat de wetgeving nog niet zo lang bestaat, is er nog geen jurisprudentie op  dit vlak. BW Advocaten kan u van dienst zijn bij dergelijke verwerkingen van persoonsgegevens.  

Aanmelden voor nieuwsbrief
Aanmelden
Contact

Veerkade 5D
3016 DE  Rotterdam

010-466 23 33
info@bwadvocaten.nl