Hoe wordt conservatoir beslag opgeheven?

Contractenrecht

17 augustus 2020
door Leen Hennink

Beslag is een maatregel waardoor een schuldenaar de beschikking over een vermogensrecht of object wordt ontnomen of beperkt omdat hij een schuldeiser niet heeft betaald. Een schuldeiser die stelt een openstaande schuld op iemand te hebben, kan beslag leggen op de eigendommen van zijn schuldenaar.  In dit artikel leggen wij uit hoe conservatoir beslag kan worden opgeheven.

Er zijn twee soorten beslag, te weten conservatoir beslag en executoriaal beslag. Conservatoir beslag kan worden gelegd voorafgaande aan een procedure of tijdens een procedure bij de rechtbank. De rechter moet toestemming geven tot het leggen van dit beslag. Dit op basis van een verzoekschrift dat de advocaat namens de schuldeiser indient. Nadat het verzoekschrift door een deurwaarder is ingediend kan beslag vaak al binnen enkele dagen of zelfs nog sneller worden gelegd. Het beslag betekent dat degene op wiens bezittingen beslag wordt gelegd, die bezittingen niet kan vervreemden.

Het executoriaal beslag kan worden gelegd op basis van een vonnis. Ook dit beslag wordt gelegd op bezittingen van de schuldenaar. Executoriaal beslag leidt ertoe dat deze bezittingen ten behoeve van de schuldeiser te gelde kunnen worden gemaakt.

Doordat voor het leggen van een conservatoir beslag geen uitspraak op tegenspraak van de rechter nodig is, niet allebei de partijen worden gehoord, komt het beslag vaak als een verrassing voor de schuldenaar. Dat is ook bedoeling van de schuldeiser omdat een conservatoir beslag bedoeld is om te voorkomen dat bezittingen van de schuldenaar verdwijnen voordat een schuldenaar zijn vordering door middel van een uitspraak bij de rechter kan afdwingen. Voordat uitspraak wordt gedaan door de rechter is er vaak veel tijd verstreken en in de tussentijd kan een schuldenaar proberen om zijn bezittingen onvindbaar te maken om zo het innen van de vordering door de schuldeiser te bemoeilijken.

Conservatoir beslag kan veel hinder opleveren voor een schuldenaar. Zolang er beslag ligt op bepaalde bezittingen, mogen deze bezittingen niet worden verkocht. Bijvoorbeeld wanneer er beslag ligt op een woning van de schuldenaar dan kan hij deze woning niet leveren. Geld waar beslag op is gelegd kan niet worden gebruikt. Pas wanneer er een uitspraak is in het voordeel van de schuldenaar die in kracht van gewijsde is gegaan, moet het beslag worden opgeheven. Met kracht van gewijsde wordt bedoeld dat het niet meer mogelijk moet zijn voor de schuldeiser om hoger beroep in te stellen. 

Doordat de schuldenaar niet vrijelijk over zijn bezittingen kan beschikken kan hij er belang bij hebben om tijdens de procedure opheffing van het beslag te vragen. De wet zegt dat een conservatoir beslag kan worden opgeheven indien summierlijk blijkt dat de vordering ter verzekering waarvan het beslag is gelegd ondeugdelijk is of van het onnodige van het beslag blijkt. Degene die opheffing van het beslag vordert moet dit aannemelijk maken.

Kortom om een conservatoir beslag op te laten heffen moet de schuldenaar aantonen dat de schuldeiser waarschijnlijk geen vordering op hem heeft. Dit moet duidelijk blijken uit de feiten die de schuldenaar aandraagt. Ook kan er worden geoordeeld dat het beslag moet worden opgeheven omdat het bedrag waarvoor beslag is gelegd niet in verhouding staat tot de schuld die de schuldeiser stelt te hebben op de schuldenaar. Een voorbeeld van een procedure die BW Advocaten heeft gevoerd waarbij succesvol opheffing van het conservatoir beslag werd gevraagd vindt u hier.

Er zijn vele situaties te bedenken waarin het nog langer laten voortduren van conservatoir beslag onevenredig nadeel oplevert voor de schuldenaar. In die gevallen dient een conservatoir beslag zo snel mogelijk opgeheven te worden. Mocht u hierover advies willen, neem dan contact op met BW Advocaten.

Aanmelden voor nieuwsbrief
Contact

Veerkade 5D
3016 DE  Rotterdam

010-466 23 33
info@bwadvocaten.nl