Verkorting van de duur van partneralimentatie in de Wet Herziening Partneralimentatie

Familierecht

1 juli 2019
door Tine Notenboom

In mei 2019 is de Wet Herziening Partneralimentatie door de Eerste Kamer aangenomen. Hiermee wordt de duur van de partneralimentatie beperkt. Waar nu 12 jaar partneralimentatie het wettelijk uitgangspunt is, wordt dit vanaf 1 januari 2020 teruggebracht tot maximaal vijf jaar.

De duur van de partneralimentatie wordt met ingang van 1 januari 2020 de helft van de duur van het huwelijk met een maximum van vijf jaar. Op deze regel worden twee uitzonderingen gemaakt: wanneer sprake is van langdurige huwelijken en voor huwelijken met jonge kinderen. 

De eerste uitzondering op de vijfjaarstermijn ziet op huwelijken die langer dan 15 jaar hebben geduurd, waarbij de leeftijd van de alimentatiegerechtigde ten hoogste 10 jaar lager is dan de AOW-leeftijd. In dat geval wordt de duur van de partneralimentatie maximaal 10 jaar.  Verder hebben alimentatiegerechtigden van 50 jaar en ouder die langer dan 15 jaar zijn getrouwd recht op 10 jaar alimentatie. Deze maatregel is een overgangsregel die op 1 januari 2027 komt te vervallen.  

De tweede uitzondering op de nieuwe termijn van vijf jaar is voor huwelijken met kinderen die de leeftijd van 12 jaar nog niet hebben bereikt. Voor die gevallen wordt de duur van de partneralimentatie maximaal 12 jaar.

In de nieuwe wetgeving is ook een hardheidsclausule opgenomen voor schrijnende gevallen. Dit houdt in dat een rechter in uitzonderlijke gevallen alsnog langer dan vijf jaar partneralimentatie kan toewijzen wanneer de beëindiging van de alimentatie gelet op alle omstandigheden van het geval naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet kan worden gevergd van de alimentatiegerechtigde.

De nieuwe wet heeft geen gevolg voor bestaande alimentatieverplichtingen. De nieuwe regels gelden alleen voor partneralimentatieverplichtingen die op of na het tijdstip van inwerkingtreding van de wet tussen partijen zijn overeengekomen of waarbij het verzoekschrift is ingediend op of na 1 januari 2020. Ook wanneer wijziging wordt verzocht van eerdere partneralimentatieafspraken is de oude wet nog van toepassing.

Aanmelden voor nieuwsbrief
Aanmelden
Contact

Veerkade 5D
3016 DE  Rotterdam

010-466 23 33
info@bwadvocaten.nl