Verwijderen van een BKR-codering bij de gemeente

Privacyrecht

31 juli 2020
door Tine Notenboom

Een BKR-codering wordt meestal geplaatst door een kredietverstrekker. Het is echter ook mogelijk dat een BKR-codering door de gemeente wordt geplaatst. Dit gebeurt in het geval van een schuldhulpverleningstraject. Hoe een dergelijke codering kan worden verwijderd uit het BKR-register leest u hier.

Wat is een schuldregeling registratie?
Wanneer iemand zich bij zijn gemeente aanmeldt voor een schuldhulpverleningstraject wordt er door de kredietbank van de gemeente een SR registratie in het BKR geplaatst. Iedere lening boven een bedrag van EUR 250,- wordt geregistreerd in het Centraal Krediet Informatiesysteem (CKI). Dit wordt een positieve registratie genoemd, omdat er enkel geregistreerd staat dat sprake is van een krediet of lening. Let op ook van een krediet is sprake bij een lening in het kader van een telefoonabonnement, roodstand van meer dan 250 euro en dergelijke. Wanneer er sprake is (geweest) van een betalingsachterstand van meer dan 60 dagen dan wordt een achterstandscode A geplaatst. Een registratie met een achterstands- en bijzonderheidscodering wordt een negatieve BKR-codering of negatieve BKR-registratie genoemd. Een SR-codering is geen negatieve maar een positieve BKR-codering.

Ondanks dat een SR-codering zelf geen negatieve BKR-codering is, kan deze registratie er toch voor zorgen dat iemand geen nieuwe kredieten, zoals bijvoorbeeld een hypothecaire lening, kan aangaan. Een SR-codering betekent immers dat iemand in de schuldhulpverlening heeft gezeten en dat er dus sprake was van betalingsachterstanden en meerdere schuldeisers.  Vaak is dit voor kredietverstrekkers aanleiding om geen financiering te verstrekken.

Wat kunt u doen tegen een registratie van de kredietbank?
Om toch een financiering te krijgen, kan een verzoek worden gedaan aan de kredietbank die de codering heeft geplaatst, om deze codering te verwijderen. In de Algemene Verordening Gegevensbescherming is echter opgenomen dat, wanneer een verwijderingsverzoek wordt gedaan aan een bestuursorgaan, hiervoor de juridische route in het bestuursrecht moet worden gevolgd. Een bestuursorgaan kan namens de overheid optreden.Dit betekent dat de beslissing van de kredietbank wordt aangemerkt als een besluit in de zin van de Algemene Wet Bestuursrecht (Awb). Tegen een afwijzing van verwijdering van de BKR-codering zal dan ook bezwaar moeten worden ingesteld en wanneer dat wordt afgewezen kan er een beroep worden ingesteld bij de rechtbank.

Gedurende de bezwaarprocedure bij de kredietbank of de beroepsprocedure bij de rechtbank kan er een voorlopige voorziening worden gevraagd bij de bestuursrechter. In een voorlopige voorzieningenprocedure kan de rechter besluiten om gedurende de bezwaar- of beroepsprocedure de SR-codering te verwijderen. In de praktijk levert dit een vreemde situatie op. Immers, wanneer de codering tijdelijk wordt verwijderd, kan iemand gedurende de bezwaar- of beroepsprocedure een (hypothecaire) lening afsluiten. Wanneer er daarna in het bezwaar of beroep wordt besloten dat de SR-codering mag blijven staan, heeft iemand al een lening afgesloten. De uitkomst van het bezwaar of beroep is eigenlijk niet meer relevant wanneer in de voorlopige voorziening verwijdering van de registratie wordt toegewezen.

Ondanks dat in de Algemene Verordening Gegevensbescherming is opgenomen dat tegen een afwijzing van verwijdering van persoonsgegevens van een bestuursorgaan de bestuursrechtprocedure  kan worden gevolgd, komt een verzoek tot verwijdering van een BKR-registratie via het bestuursrecht niet vaak voor. Waarschijnlijk is dit het geval omdat om de belangenafweging in het voordeel van de consument te laten uitvallen, sterke argumenten nodig zijn. Doel van een schuldhulpverlening is immers om mensen met grote betalingsachterstanden te helpen door middel van een traject waarbij ze gedurende drie tot vijf jaar aflossen en dat zij daarna door middel van kwijtschelding van een deel van de schulden, met een schone lei verder kunnen gaan. Daar het BKR in het leven is geroepen om kredietverstrekkers te waarschuwen, zal er niet snel aanleiding zijn om een SR-codering achteraf te verwijderen.

Voorbeeldzaak: wat vindt de rechter?
Een zaak waarin door de voorzieningenrechter is geoordeeld dat de SR-codering moest worden verwijderd vindt u hier. In deze zaak heeft BW Advocaten succesvol verwijdering van de codering bewerkstelligd in samenwerking met Dynamiet Nederland. De consument had in dit geval een voorlopig koopcontract getekend, toen ze er achter kwam dat haar SR-codering een belemmering vormde voor het verkrijgen van een hypotheek. De consument had niet alleen belang om een woning te kopen, maar had er tevens groot belang bij om deze specifieke woning te kopen. Verder was verklaarbaar waarom de consument in een schuldhulpverleningstraject was terechtgekomen. Zij was zeer jong uit huis gegaan en had een moeilijke start gehad. Desondanks was het haar gelukt om haar opleiding af te ronden en sinds haar 16e altijd al te blijven werken. De schulden waren niet ontstaan door een onverantwoorde wijze van uitgeven en de consument had hulp gezocht en aanvaard toen bleek dat zij het financieel alleen niet ging redden. Tijdens het schuldhulpverleningstraject is ze altijd haar afspraken keurig nagekomen, heeft ze de gevraagde stukken altijd op tijd aangeleverd en had ze een baan met een stabiel inkomen. Ook daarna had ze een stabiel inkomen en zijn er geen nieuwe schulden aangegaan. Ze heeft ook een spaarsaldo opgebouwd. Aan het kopen van de woning is bovendien een gedegen voorbereiding vooraf gegaan. De consument heeft eerst een baan gevonden in de omgeving waar ze wil gaan wonen. Gelet op deze omstandigheden besluit de voorzieningenrechter om de codering te verwijderen, omdat de kredietverstrekker met het verstrekken van een hypothecaire lening aan verzoekster geen groter risico loopt dan bij een willekeurig ander persoon.

Advies nodig?
Zoals blijkt uit bovenstaande uitspraak, is het bij een verzoek tot verwijdering van een SR-codering extra belangrijk om in de belangenafweging te onderbouwen waarom de consument een uitzondering op de regel moet vormen. Alleen bij goede onderbouwing gaat het belang van de consument bij verwijdering voor op het belang van kredietverstrekkers om te waarschuwen tegen het feit dat de consument een schuldhulpverleningstraject heeft gehad. BW Advocaten kan u hierbij helpen.

Aanmelden voor nieuwsbrief
Contact

Veerkade 5D
3016 DE  Rotterdam

010-466 23 33
info@bwadvocaten.nl