Wanneer kan een negatieve BKR registratie worden verwijderd?

Privacyrecht

1 oktober 2018
door Tine Notenboom

Een negatieve BKR-registratie kan grote gevolgen hebben voor de betrokken persoon. Met een dergelijke registratie kan in sommige gevallen geen krediet meer worden verkregen. Hierdoor kan bijvoorbeeld geen hypotheek meer worden afgesloten.

Kredietverstrekkers zijn wettelijk verplicht om iedere lening aan een consument te registreren bij Stichting Bureau Krediet Registratie (BKR). Het doel van de kredietregistratie is  enerzijds het beschermen van consumenten tegen overkreditering, anderzijds het beschermen van aanbieders van krediet tegen kredietnemers van wie is gebleken dat zij hun lening niet kunnen aflossen. Het systeem dat het BKR gebruikt om deze informatie in bij te houden worden het Centraal Krediet Informatiesysteem, kortgezegd CKI genoemd. In het CKI worden de persoonsgegevens van een consument vastgelegd en wordt bijgehouden of zij hun betalingsverplichtingen nakomen.  De informatie over de kredieten van consumenten ontvangt het BKR van kredietverstrekkers zoals banken, verstrekkers van kleine leningen maar ook webwinkels waar mensen zaken op krediet kunnen kopen zoals Wehkamp en telefoonproviders.  Naast persoonsgegevens zoals naam, geboortedatum en adres is er onder meer in het CKI opgenomen welke kredietovereenkomsten er de afgelopen vijf jaar zijn afgesloten en wat de hoogte is van de kredieten. Een kredietregistratie blijft staan tot vijf jaar nadat het krediet is ingelost.

Wanneer een consument zijn betalingsverplichtingen niet nakomt dan is een kredietverstrekker ook verplicht om dit aan het BKR te melden. Het melden van achterstanden gebeurt met bijzonderheidscoderingen. Wanneer sprake is van een betalingsachterstand dan wordt dit geregistreerd met code A. Wanneer het krediet vervolgens volledig opeisbaar is door een kredietverstrekker dan leidt dit tot code 2. Wanneer er een bedrag op de vordering van de consument wordt afgeboekt dan wordt dit geregistreerd met code 3. Een dergelijke bijzonderheidscodering wordt vaak aangeduid met de term negatieve BKR-registratie. Wanneer een consument een negatieve BKR-registratie heeft dan kan dit grote negatieve gevolgen hebben voor een nieuwe kredietaanvraag.  Door vermelding in het CKI met sommige bijzonderheidscoderingen zoals A2 of 3 kan een consument geen krediet  waaronder bijvoorbeeld een hypotheek, meer aanvragen. Iedere kredietverstrekker is immers verplicht om bij de aanvraag van een krediet te toetsen aan het CKI.  

Een consument kan er groot belang bij hebben dat zijn negatieve BKR-registratie wordt verwijderd zodat hij bijvoorbeeld een hypotheek kan afsluiten. Om de negatieve registratie te verwijderen moet de consument een verzoek tot verwijdering aan de kredietverstrekker doen die hem heeft geregistreerd. Dit kan om twee redenen. Allereerst omdat de registratie feitelijk onjuist is. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer er geregistreerd staat dat sprake is geweest van een betalingsachterstand terwijl daar geen sprake van is of wanneer de betalingsachterstand volledig is ingelost maar de registratie geen einddatum heeft in het BKR.

Daarnaast kan verwijdering worden gevraagd omdat de consument stelt een groot belang bij die verwijdering te hebben, bijvoorbeeld het kopen van een woning. De consument vraag in dat geval om een belangenafweging. De kredietverstrekker moet daarbij aannemelijk maken dat in dit concrete geval het belang van handhaving van de registratie zwaarder weegt dan de belangen van de consument. Voor de belangenafweging spelen een aantal omstandigheden een rol. Van belang is waarom de betalingsachterstand is ontstaan en wat de hoogte en duur was van de betalingsachterstand. In het algemeen geldt hoe lager de betalingsachterstand is geweest of hoe korter die heeft geduurd, hoe groter de kans op verwijdering. Verder is het betaalmoraal van de consument belangrijk, heeft de consument vaker betalingsachterstanden gehad op het betreffende krediet of heeft hij andere negatieve BKR-registraties? Ook de huidige financiële situatie van een consument speelt een rol. Wanneer de financiële situatie stabiel is, is verwijdering eerder aan de orde. Als laatste wordt door de rechter vaak gekeken naar de impact van de negatieve BKR-registratie en de persoonlijke omstandigheden. Waarom wil iemand nu een huis kopen en kan dat niet wachten? Wat zijn de mogelijke alternatieven om geen krediet te hoeven afsluiten?

Tine Notenboom van BW Advocaten kijkt graag met u of verwijdering van de negatieve BKR-registratie in uw geval zinvol is. Neem hiervoor vrijblijvend contact op met BW Advocaten.

Aanmelden voor nieuwsbrief
Contact

Veerkade 5D
3016 DE  Rotterdam

010-466 23 33
info@bwadvocaten.nl