Wanneer kan ik aan een concurrentiebeding worden gehouden?

Arbeidsrecht

28 mei 2020
door Leen Hennink

In een arbeidsovereenkomst kan een concurrentiebeding worden opgenomen om te voorkomen dat een werknemer bij een concurrent aan de slag gaat. Een concurrentiebeding kan onder bepaalde omstandigheden echter door de rechter worden vernietigd of worden beperkt.  

Een concurrentiebeding is een bepaling in een arbeidsovereenkomst die een werknemer verbiedt om na het eindigen van zijn dienstverband bij een andere werkgever concurrerende werkzaamheden te verrichten. Vaak bevat een concurrentiebeding een termijn, bijvoorbeeld van twee jaar na uitdiensttreding, en/of een geografische limiet bijvoorbeeld dat geen concurrerende werkzaamheden in een bepaalde provincie mogen worden verricht. Soms wordt aan het concurrentiebeding een boete gekoppeld.

Aangezien een werknemer door een concurrentiebeding wordt beperkt in zijn mogelijkheden om bij een andere werkgever aan de slag te gaan, moet een concurrentiebeding voldoen aan een aantal eisen.

De belangrijkste voorwaarde is dat het concurrentiebeding schriftelijk moet zijn overeengekomen. De vraag is wat hieronder wordt verstaan. Wanneer het concurrentiebeding in de arbeidsovereenkomst is opgenomen en deze is ondertekend, dan wordt aan dit vereiste voldaan. Wanneer de werknemer een ander document met arbeidsvoorwaarden waaronder het concurrentiebeding ondertekent, dan is hier ook aan voldaan. Ook is hier aan voldaan wanneer de arbeidsovereenkomst of een brief verwijst naar de arbeidsvoorwaarden en de werknemer verklaart zich met ondertekening akkoord met deze arbeidsvoorwaarden.

Verder is het concurrentiebeding alleen geldig wanneer het is opgenomen in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Bij uitzondering is een concurrentiebeding ook geldig wanneer er sprake is van een tijdelijke arbeidsovereenkomst. Dan dient gemotiveerd te worden welke zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen het opnemen van een concurrentiebeding in de tijdelijke arbeidsovereenkomst noodzakelijk maken.

Het is belangrijk dat een concurrentiebeding een duidelijke omschrijving geeft van de werkzaamheden die een werknemer verboden worden. Ook is het belangrijk om een tijdslimiet op te nemen waarbinnen de werknemer zich aan het concurrentiebeding moet houden. Wanneer de concurrerende werkzaamheden die verboden worden, te ruim zijn omschreven, of er is een te lange termijn verbonden aan het concurrentiebeding, dan loopt de werkgever het risico dat het concurrentiebeding door de rechter wordt vernietigd. Een goede afbakening van de verboden werkzaamheden of activiteiten is dus van groot belang.

Wanneer een concurrentiebeding wordt overtreden, kan een werkgever de werknemer voor de rechter dagvaarden en nakoming van het concurrentiebeding vorderen, bijvoorbeeld door vergoeding van een dwangsom of door het opeisen van de boete als die is opgenomen in de arbeidsovereenkomst. Een werkgever kan ook vragen om de schade te vergoeden die hij door schending van het concurrentiebeding heeft geleden. Een rechter kan een concurrentiebeding (gedeeltelijk) vernietigen of de voorwaarden ervan aanpassen.

BW Advocaten is van mening dat het klassieke concurrentiebeding, te weten een lange termijn en een grote regio, niet meer past bij de huidige tijd. Men verandert sneller van baan en kennis wordt sneller gedeeld. Daarom adviseert BW Advocaten doorgaans een concurrentiebeding voor een relatief korte periode van zes maanden en daarnaast een relatiebeding voor een langere termijn. Dit relatiebeding beperkt de werknemer niet bij het vinden van een andere functie, anders dan bij de relaties waarmee hij heeft samengewerkt in dienst bij zijn werkgever. Maar een concurrentie- en relatiebeding blijft maatwerk waar immer heel goed over nagedacht moet worden. BW Advocaten denkt graag met u mee.

Wanneer u vragen heeft over een concurrentiebeding dan kunt u contact opnemen met de advocaten van BW Advocaten.

Aanmelden voor nieuwsbrief
Contact

Veerkade 5D
3016 DE  Rotterdam

010-466 23 33
info@bwadvocaten.nl