Welke rechten heeft iemand in de Algemene Verodening Gegevensbescherming (AVG)?

Privacyrecht

8 april 2019
door Tine Notenboom

Sinds de invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming hebben burgers meer mogelijkheden gekregen om hun persoonsgegevens te beschermen. Burgers kunnen hun rechten uitoefenen tegen iedere organisatie die hun persoonsgegevens verwerkt.

Degenen van wie persoonsgegevens worden verwerkt (betrokkenen) hebben de volgende rechten:
-          het recht op informatie;
-          het recht op inzage van zijn gegevens;
-          het recht op correctie van de gegevens als deze niet kloppen;
-          het recht op verwijdering van de gegevens (vergetelheid);
-          het recht op beperking van de gegevensverwerking;
-          het recht op overdracht van zijn gegevens (dataportabiliteit);
-          het recht van bezwaar tegen zijn gegevensverwerking;
-          het recht niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde besluitvorming.

Een organisatie moet binnen een maand reageren op een verzoek van iemand ter uitoefening van bovenstaande rechten. Wanneer het gaat om vele verzoeken of een complex verzoek mag een organisatie de reactietermijn met twee maanden verlengen. Er mogen geen kosten in rekening worden gebracht voor het uitoefenen van deze rechten.

Als u het niet eens bent met de manier waarop een organisatie omgaat met uw privacyrechten staan u twee mogelijkheden ter beschikking. Allereerst is het mogelijk om u tot de rechter te wenden. De rechter kan een organisatie bevelen alsnog uitvoering te geven aan uw verzoek. Wanneer de organisatie tegen wie de burger zijn rechten wenst uit te oefenen een bestuursorgaan is, zoals bijvoorbeeld een gemeente, dan geldt de reactie van de organisatie als een besluit in de zin van de Algemene Wet Bestuursrecht en dan dient er bezwaar te worden gemaakt bij het bestuursorgaan. Let op dat uw verzoek aan de rechter binnen zes weken na de beslissing van de organisatie moet zijn ingediend. Wanneer een organisatie niet heeft gereageerd op uw verzoek dan is het indienen van een verzoek niet aan een termijn gebonden.

Daarnaast is het mogelijk om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. De Autoriteit Persoonsgegevens is in Nederland de organisatie die toezicht houdt op de uitvoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De Autoriteit Persoonsgegevens zal bemiddelen tussen u en de organisatie. Ook kunt u de Autoriteit Persoonsgegevens verzoeken om over te gaan tot handhaving.

Aanmelden voor nieuwsbrief
Aanmelden
Contact

Veerkade 5D
3016 DE  Rotterdam

010-466 23 33
info@bwadvocaten.nl