Wetswijziging van de vennootschap onder firma, maatschap en commanditaire vennootschap

Ondernemingsrecht

2 december 2019
door Tine Notenboom

Op 1 januari 2021 gaat de Wet Modernisering Personenvennootschappen in. In dit artikel wordt uitgelegd wat een personenvennootschap, vennootschap onder firma (VOF), maatschap en commanditaire vennootschap (CV) is en welke wijzigingen de nieuwe wet met zich mee brengt.  

Een personenvennootschap houdt in dat sprake is van een samenwerking van meerdere ondernemers in één bedrijf. Een VOF, een maatschap en een CV zijn allen personenvennootschappen. Het lijkt veel op een eenmanszaak, behalve dat sprake is van meerdere eigenaren. In tegenstelling tot een besloten vennootschap (BV) of een naamloze vennootschap (NV) hebben personenvennootschappen geen afgescheiden vermogen, oftewel zij hebben geen rechtspersoonlijkheid. Bij een personenvennootschap valt ook het privévermogen van de vennoot in de onderneming.

Wie een VOF start, heeft een samenwerkingsverband met meerdere personen of bedrijven waarbij iedere vennoot iets van waarde inbrengt en het uiteindelijke voordeel dat wordt verkregen, onder alle personen of bedrijven die vennoot zijn wordt verdeeld. Het verschil met een maatschap is, dat in een VOF elke vennoot aansprakelijk is voor alle schulden van de VOF. In een maatschap zijn de maten ieder aansprakelijk voor een gelijk deel van de schulden van de maatschap.

De commanditaire vennootschap (CV)  is een afgeleide vorm van de VOF. Een CV is een samenwerkingsverband tussen twee of meerdere rechtspersonen of personen. Bij de CV zijn er echter twee soorten vennoten, namelijk beherende vennoten en commanditaire vennoten. Een beherend vennoot kan arbeid, geld en/of goederen inbrengen en een commanditaire vennoot brengt alleen geld en/of goederen in. De commanditaire vennoot is in feite een financier van de CV. De commanditaire vennoot blijft anoniem, alleen de beherende vennoten treden naar buiten als gezicht van de CV.

Er worden in de Wet Modernisering Personenvennootschappen een aantal begrippen gewijzigd en daarnaast wordt de wijze waarop de aansprakelijkheid van personenvennootschappen is geregeld ingrijpend gewijzigd.

Allereerst de begripswijzigingen. In de wet waarin personenvennootschappen worden gewijzigd, worden de VOF en de maatschap samengevoegd onder de naam ‘vennootschap’. De commanditaire vennootschap blijft als personenvennootschap bestaan. Het is overigens niet nodig om een bestaande VOF of maatschap te wijzigen naar de nieuwe rechtsvorm vennootschap zodra de wet in werking treedt, omdat de oude rechtsvormen van de VOF en maatschap niet komen te vervallen.

Vervolgens de gevolgen voor de wetswijziging voor de aansprakelijkheid. Zowel de vennootschap als de maatschap zijn na de wetswijziging een rechtspersoon. Dit betekent dat sprake is van een afgescheiden vermogen. Hierdoor wordt het voor personenvennootschappen mogelijk om goederen op naam van de vennootschap te stellen. De vennootschap en de maatschap krijgen een eigen rechtsentiteit. Hierdoor moet het ook makkelijker worden om financiering te krijgen op naam van de vennootschap of maatschap.

De aansprakelijkheid in een personenvennootschap wordt ook beperkter. Op dit moment zijn alle eigenaren van een VOF, maatschap en CV met een privé vermogen aansprakelijk voor de schulden. Wanneer de nieuwe wet in werking treedt moet een schuldeiser eerst de vennootschap of maatschap zelf aanspreken. Pas als deze geen verhaal beidt, kunnen de vennoten of maten zelf worden aangesproken.

Indien een opdracht aan de personenvennootschap wordt opgedragen en die opdracht wordt evident door slechts één vennoot uitgevoerd, dan zal onder de nieuwe wet alleen deze ene vennoot (in privé) aansprakelijk zijn. In de huidige wet is niet van belang wie de opdracht heeft uitgevoerd, alle vennoten zijn hoofdelijk aansprakelijk, oftewel voor de gehele schuld.

Daarnaast zal onder de nieuwe wet een vennoot die toetreedt niet aansprakelijk zijn voor schulden van de personenvennootschap die al bestonden voor zijn toetreden. Na het uittreden uit de personenvennootschap is de vennoot nog vijf jaar lang aansprakelijk voor eventuele schulden die hem in persoon kunnen treffen. Dit is een aanzienlijke beperking van de aansprakelijkheid van de vennoten ten opzichte van de huidige personenvennootschappen die deze beperkingen niet kennen.

Kortom wanneer de Wet Modernisering Personenvennootschappen door de Eerste Kamer wordt aangenomen, zal de regeling voor personenvennootschappen ingrijpend worden gewijzigd, niet in de laatste plaats op het gebied van aansprakelijkheid van de vennoten. Mocht u vragen hebben over een VOF, maatschap of CV dan kunt u altijd contact opnemen met een van de advocaten van BW Advocaten.

Aanmelden voor nieuwsbrief
Contact

Veerkade 5D
3016 DE  Rotterdam

010-466 23 33
info@bwadvocaten.nl