Privacyrecht

Het privacyrecht regelt de bescherming van de verwerking van persoonsgegevens van individuen. Het privacyrecht is geregeld in artikel 10 lid 1 EVRM: Een ieder heeft recht op vrijheid van meningsuiting. Dit recht omvat de vrijheid een mening te koesteren en de vrijheid om inlichtingen of denkbeelden te ontvangen of te verstrekken, zonder inmenging van enig openbaar gezag en ongeacht grenzen. Dit artikel belet Staten niet radio- omroep-, en bioscoop- of televisieondernemingen te onderwerpen aan een systeem van vergunningen.

Recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer is tevens geregeld in artikel 10 lid 1 van de Grondwet en artikel 17 van het Internationaal verdrag inzake de burgerrechten en politieke rechten.

Het recht op privacy is verder uitgewerkt in de Algemene Verordening Gegevensbescherming die vanaf 28 mei dit jaar van toepassing is. De verwerking van persoonsgegevens dient te voldoen aan strenge criteria. Van belang is dat het gaat om informatie die ofwel over een persoon gaat ofwel naar een persoon te herleiden is. Het moet gaan om een natuurlijk persoon. Dit houdt in dat gegevens van overleden personen of van organisaties geen persoonsgegevens zijn.

Onder verwerking wordt verstaan elke handeling met betrekking tot persoonsgegevens onder meer zijn verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, doorzenden, verspreiden dan wel op enige andere manier ter beschikking stellen, samenbrengen, koppelen, afschermen, uitwissen en vernietigen van gegevens. Kortom, nagenoeg alles dat met persoonsgegevens wordt gedaan valt onder verwerking.

Doelstelling van de nieuwe wet is dat persoonsgegevens op behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt. Dit betekent dat persoonsgegevens slechts worden verzameld als daarvoor een precieze doelomschrijving wordt gegeven. Nu bepaalt de wet dat persoonsgegevens slechts mogen worden verwerkt voor zover zij toereikend ter zake dienend en niet bovenmatig zijn. Kortom, voor elke verwerking van persoonsgegevens dient de rechtvaardigingsgrond aanwezig te zijn. Een rechtvaardigingsgrond kan bijvoorbeeld zijn een publiekrechtelijke taak uitoefenen, het uitvoeren van een overeenkomst of wanneer sprake is van een gerechtvaardigd belang.

Onderdeel van het privacyrecht is de verantwoordingsplicht. Betrokkenen moeten voorafgaand aan de verwerking van hun persoonsgegevens worden geïnformeerd over de identiteit en de doelstellingen van degene die hun persoonsgegevens verwerkt. Daarbij geldt ook dat de gegevens niet te lang mogen worden bewaard, goed moeten worden beveiligd en dat degene die de persoonsgegevens verwerkt erop toeziet dat de ondergeschikte of derde die hij inschakelt zich ook aan de strenge regels van het privacyrecht houdt. Autoriteit persoonsgegevens ziet op naleving van deze regels toe. Om aan de nieuwe privacywetgeving te voldoen dienen ondernemers die persoonsgegevens verwerken een aantal maatregelen te treffen waaronder het opstellen van een verwerkingsregister, het regelen van de mogelijkheden voor betrokkenen om hun rechten uit te oefenen en het eventueel aanstellen van een dataprotectionofficer (DPO). Onder de nieuwe privacywetgeving krijgen mensen meer mogelijkheden om voor zichzelf op te komen als hun persoonsgegevens worden verwerkt. Het gaat om het recht op inzage, het recht op rectificatie en aanvulling, het recht op beperking van de verwerking, het recht op vergetelheid, het recht op dataportabiliteit, het recht met betrekking tot de geautomatiseerde besluitvorming en profilering en het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking.

Het is voor een onderneming van groot belang dat zijn systemen, processen en interne organisatie op deze nieuwe rechten wordt ingericht, zodat zij vanaf 25 mei 2018 op de juiste manier gehoor kunnen geven aan verzoek van mensen die hun rechten uitoefenen. Mocht u vragen hebben over hoe u dit het beste kunt doen dan kunt u contact opnemen met BW Advocaten.

Aanmelden voor nieuwsbrief
Aanmelden
Contact

Veerkade 5D
3016 DE  Rotterdam

010-466 23 33
info@bwadvocaten.nl