Algemene voorwaarden

Op onze dienstverlening zijn de onderstaande algemene voorwaarden van toepassing.

Artikel 1: Toepassingsgebied

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere opdracht die wordt verleend aan BW Advocaten, daaronder begrepen iedere   vervolgopdracht of gewijzigde of aanvullende opdracht.
 2. Deze voorwaarden gelden mede ten behoeve van ieder dit bij BW Advocaten werkzaam is (als partner of in dienstverband), ieder die door BW Advocaten wordt ingeschakeld, en ieder voor wiens handelen of nalaten BW Advocaten aansprakelijk is of kan zijn.
 3. De toepasselijkheid van enige andere algemene voorwaarden wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 2: De opdracht

 1. Opdrachten worden uitsluitend aanvaard door BW Advocaten. Dit geldt ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling van de opdrachtgever is dat de opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW, 7:407 BW en 7:409 BW wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.
 2. Tenzij met de opdrachtgever is afgesproken dat de opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd, is BW Advocaten vrij om te bepalen welke van haar partners of personeelsleden bij de uitvoering van de opdracht worden ingeschakeld.

Artikel 3: aansprakelijkheid

 1. Indien de uitvoering van een opdracht door BW Advocaten leidt tot aansprakelijkheid, zal die aansprakelijkheid steeds beperkt zijn tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de ter zake toepasselijke aansprakelijkheidsverzekering van BW Advocaten wordt uitbetaald, te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico dat ingevolge de toepasselijke verzekeringsovereenkomst in het desbetreffende geval voor rekening van BW Advocaten komt. De inhoud en de voorwaarden van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering overtreffen de eisen die de Nederlandse Orde van Advocaten en de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie, beide gevestigd te Den Haag, daaraan stellen. Op verzoek wordt u een dekkingsoverzicht en verzekeringsverklaring toegezonden.
 2. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de in 3.1. bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag van maximaal € 500.000,--.
 3. De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen daaraan geen rechten ontlenen.
 4. Vorderingen tot uitbetaling van schadevergoeding vervallen door verloop van een jaar na de dag waarop de opdrachtgever bekend werd met de schade en de mogelijke aansprakelijkheid van BW Advocaten voor die schade.

Artikel 4: Verplichtingen van de opdrachtgever

 1. De opdrachtgever vrijwaart BW Advocaten en haar hulppersonen tegen vorderingen van derden, die stellen schade te hebben geleden door of verband houdende met door BW Advocaten ten behoeve van de opdrachtgever verrichte werkzaamheden alsmede tegen de kosten van BW Advocaten in verband met het voeren van verweer tegen dergelijke vorderingen.
 2. Betaling van declaraties van BW Advocaten dient, zonder opschorting of verrekening, te geschieden binnen 15 dagen na factuurdatum tenzij een andere betalingstermijn is overeengekomen. Bij gebreke van betaling binnen deze termijn is de opdrachtgever in verzuim en is de opdrachtgever aansprakelijk voor voldoening van de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119a BW, alsmede voor alle door BW Advocaten in verband met de invordering gemaakte kosten. Behoudens omgaand schriftelijk bezwaar van de opdrachtgever zijn BW Advocaten en haar Stichting(en) Derdengelden gerechtigd voor of van de opdrachtgever ontvangen gelden te verrekenen met of aan te (doen) wenden ter betaling van hetgeen de opdrachtgever aan BW Advocaten verschuldigd is. Alle (buiten)gerechtelijke kosten die verband houden met de invordering van declaraties – met een minimum van 15% over het te incasseren bedrag – komen voor rekening van de opdrachtgever. De gerechtelijke kosten zijn niet beperkt tot de te liquideren proceskosten doch zullen integraal voor rekening van de opdrachtgever zijn, indien deze (in overwegende mate) in het ongelijk wordt gesteld.

Artikel 5: Inschakeling van derden

 1. BW Advocaten is gerechtigd bij de uitvoering van de opdracht derden in te schakelen. De keuze van de door BW Advocaten in te schakelen derden zal, waar mogelijk en in redelijkheid aangewezen, geschieden in overleg met de opdrachtgever en met inachtneming van de nodige zorgvuldigheid. BW Advocaten is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden, behoudens opzet of grove schuld van BW Advocaten.
 2. Indien deze derden hun aansprakelijkheid in verband met de uitvoering van een opdracht van de opdrachtgever willen beperken, gaat BW Advocaten ervan uit en bevestigt zij zo nodig bij deze dat alle haar gegeven opdrachten van de opdrachtgever de bevoegdheid inhouden om een dergelijke aansprakelijkheidsbeperking namens de opdrachtgever te aanvaarden.

Artikel 6: Tarieven

 1. BW Advocaten heeft het recht het door haar gehanteerde basis uurtarief en de door haar gehanteerde kostenvergoedingen te wijzigen. Indien de wijziging een verhoging inhoudt van meer dan 10%, of indien een verhoging plaatsvindt binnen drie maanden na het tot stand komen van de opdracht tussen BW Advocaten enerzijds en de opdrachtgever anderzijds, heeft de opdrachtgever het recht de overeenkomst te ontbinden. Het recht tot ontbinding vervalt op de 15de dag na de factuurdatum van de eerste declaratie, die aan de opdrachtgever is toegezonden na de verhoging van het basis uurtarief en/of voormelde kostenvergoeding.
 2. De declaraties van BW Advocaten dienen binnen 14 dagen te zijn voldaan, zonder aftrek, korting of verrekening. Indien de opdrachtgever de declaraties niet (tijdig) voldoet, behoudt BW Advocaten zich het recht voor haar werkzaamheden per direct beëindigen. Bij het uitblijven van (tijdige) betaling komen alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 7: klachtplicht

 1. Opdrachtgever is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de Opdrachtgever te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele klachten dienen terstond, doch in ieder geval uiterlijk binnen veertien dagen na ontdekking daarvan, schriftelijk aan BW Advocaten te worden gemeld. De klacht dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat BW Advocaten in staat is adequaat te reageren. De Opdrachtgever dient BW Advocaten in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.
 2. Indien de Opdrachtgever tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op.
 3. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Gebruiker en de door Gebruiker bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één jaar.

Artikel 8: Diverse onderwerpen

 1. Ingeval van discrepantie tussen deze algemene voorwaarden en de opdrachtbevestiging waarin deze algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard, prevaleert het bepaalde in de opdrachtbevestiging.
 2. Tezamen met de opdrachtbevestiging vormen deze voorwaarden, daaronder begrepen iedere vervolgopdracht of gewijzigde of aanvullende opdracht de volledige overeenkomst tussen BW Advocaten en de opdrachtgever. Eventuele voorafgaande overeenkomsten, regelingen, afspraken of verklaringen komen hiermee te vervallen.
 3. Wijzigingen van deze voorwaarden of de opdrachtbevestiging zijn slechts mogelijk en van kracht voor zover daarmee door alle partijen schriftelijk of elektronisch is ingestemd.
 4. BW Advocaten is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen. De gewijzigde voorwaarden worden geacht te zijn aanvaard indien de opdrachtgever niet binnen 14 dagen nadat de gewijzigde voorwaarden hem zijn toegezonden of kenbaar geworden tegen de gewijzigde voorwaarden bezwaar heeft gemaakt.

Artikel 9: Toepasselijk recht en forumkeuze

 1. Op alle overeenkomsten tussen de opdrachtgever en BW Advocaten is Nederlands recht van toepassing.
 2. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter in een van de arrondissementen waar BW Advocaten mede gevestigd is. Niettemin heeft BW Advocaten het recht om geschillen voor te leggen aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de opdrachtgever.

BW Advocaten is de handelsnaam van NR.126 BV, statutair gevestigd te Rotterdam en ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 24328800.

Aanmelden voor nieuwsbrief
Contact

Veerkade 5D
3016 DE  Rotterdam

010-466 23 33
info@bwadvocaten.nl