Privacyregelement

Privacy Reglement BW Advocaten
BW Advocaten is de zogeheten verantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. BW Advocaten verwerkt persoonsgegevens en is er verantwoordelijk voor dat uw persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de geldende regelgeving en op behoorlijke en zorgvuldige wijze.

Dit reglement heeft tot doel om u te informeren over de wijze waarop BW Advocaten uw persoonsgegevens verwerkt, met welk doel wij persoonsgegevens verwerken, welke maatregelen wij hebben genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen misbruik en op welke wijze u uw  rechten kunt uitoefenen. Met uw persoonsgegevens worden bedoeld alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een identificeerbare natuurlijke persoon.

Artikel 1 Grondslag verwerking persoonsgegevens

1.1 Door BW Advocaten worden alleen persoonsgegevens verwerkt indien:

 • de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst tussen u en BW Advocaten of voor het nemen van precontractuele maatregelen die noodzakelijk zijn voor het sluiten van een overeenkomst naar aanleiding van uw  verzoek tot het sluiten van een overeenkomst;
 • de gegevensverwerking noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te komen waaraan BW Advocaten onderworpen is;
 • om u op de hoogte te stellen en te houden van onze activiteiten door middel van toesturen van onze nieuwsbrief;
 • u voor de verwerking uw ondubbelzinnige toestemming heeft verleend;
 • voor het analyseren en verbeteren van onze dienstverlening door het bijhouden van algemene informatie over onze website zoals bezoekersaantallen van individuele webpagina’s;
 • het behandelen van geschillen.

1.2 Daarnaast worden de persoonsgegevens verwerkt  bij nieuwe zaken ter controle op eventueel tegenstrijdig belang (met u als cliënt).

1.3 Ook zal in het kader van externe toetsing (audit) van onze processen door de auditor een aantal, slechts formele, gegevens van ook uw zaak bekeken kunnen worden.

1.4  Tot slot zijn wij in sommige situaties verplicht om bijvoorbeeld uw BSN en een kopie van uw ID-document te verwerken.

Artikel 2 Welke persoonsgegevens worden verwerkt

2.1 Geen andere persoonsgegevens worden verwerkt dan:

 • uw naam, voornamen, voorletters, titulatuur, geslacht, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en soortgelijke voor communicatie bedoelde gegevens, alsmede uw bankrekeningnummer;
 • een administratienummer dat geen andere informatie bevat dan bedoeld onder a;
 • uw nationaliteit en geboorteplaats;
 • gegevens als bedoeld onder a t/m c van  de ouders, voogden of verzorgers van de betreffende personen;
 • andere persoonsgegevens die door u aan BW Advocaten zijn verstrekt met uw uitdrukkelijke toestemming;
 • persoonsgegevens waarvan de verwerking noodzakelijk is met het oog op de toepassing van een wettelijke regeling of om aan een wettelijke verplichting te kunnen voldoen.

Artikel 3 Verstrekken van persoonsgegevens

3.1 BW Advocaten verstrekt persoonsgegevens uitsluitend aan:

 • aan derden indien wij daartoe wettelijk of contractueel verplicht zijn, te denken valt aan bijvoorbeeld de rechtbank voor het starten van een procedure;
 • anderen in geval u uw toestemming hebt verleend, de gegevensverstrekking noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te komen waar BW Advocaten aan onderworpen is of de gegevensverwerking noodzakelijk is ter vrijwaring van uw vitaal belang.

3.2 wanneer sprake is van verwerking van persoonsgegevens van een kind dat jonger is dan 16 jaar, zullen deze slechts worden verwerkt indien en voor zover toestemming wordt verleend door de persoon die de ouderlijke BW Advocaten worden verstrekt aan overheidsorganen in het kader van de aan hen opgedragen uitvoering van wetten en regelingen en aan organisaties waarvan de activiteiten voortvloeien uit een wettelijke regeling waaronder accountants of notarissen.

3.3 BW Advocaten maakt gebruik van zogenaamde cookies. Dit zijn eenvoudige kleine tekstbestanden die met pagina’s van onze website worden meegestuurd en op de harde schijf of in het geheugen van uw computer worden opgeslagen. Wij gebruiken cookies om uw instellingen en voorkeuren te onthouden. Ook gebruiken wij cookies om inzicht te krijgen in het surfgedrag van de bezoekers van onze website. U kunt de cookies accepteren of weigeren. De cookies en de hieruit voortvloeiende data wordt beheerd door Google Inc. (“Google”). Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Hierop hebben wij geen invloed.

Artikel 4 Uw privacyrechten

4.1 Indien u uw persoonsgegevens wenst in te zien kunt u een verzoek tot inzage doen aan info@bwadvocaten.nl o.v.v. “Privacy Statement”, uw naam en een kopie van uw identiteitsbewijs ter legitimatie. Aan een verzoek tot inzage kunnen kosten worden verbonden.

4.2 Een verzoek tot dataportabiliteit (het verstrekken van alle persoonsgegevens in een machineleesbare vorm teneinde deze over te dragen aan een andere instantie) is op de persoonsgegevens van BW Advocaten niet van toepassing. Voor overname van een dossier zijn de regels van de Orde van Advocaten van toepassing.

4.3 Voorts kunt u aan BW Advocaten een verzoek doen tot verbetering, aanvulling of verwijdering van uw persoonsgegevens. Een dergelijk verzoek kan tevens worden verzonden aan info@bwadvocaten.nl o.v.v. “Privacy Statement”, uw naam en een kopie van uw identiteitsbewijs ter legitimatie. BW Advocaten neemt binnen vier weken na indiening op het verzoek een beslissing.

4.4 Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door BW Advocaten, indien de persoonsgegevens worden gebruikt voor andere doeleinden dan noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst of noodzakelijk zijn voor het nakomen van een wettelijke verplichting. Ook dit kunt u doen door een email te sturen aan info@bwadvocaten.nl o.v.v. “Privacy Statement”, uw naam en een kopie van uw identiteitsbewijs ter legitimatie. Mocht u bezwaar hebben tegen verwerking van uw persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst dan zullen wij onze dienstverlening aan u staken.

4.5 BW Advocaten reageert schriftelijk binnen vier weken na ontvangst van een bovenvermeld verzoek. In geval sprake is van een complex verzoek of meerdere verzoeken kan de responstijd worden verlengd naar twee maanden, waarbij BW Advocaten u binnen vier weken na ontvangst over de verlenging informeert onder vermelding van de reden voor de verlenging.

4.6 Een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of een bezwaar kan door BW Advocaten worden geweigerd indien dit noodzakelijk is in het belang van de veiligheid van de staat, de voorkoming, opsporing en vervolging van strafbare feiten, gewichtige economische en financiële belangen van de staat, openbare lichamen en derden, de bescherming van de rechten en vrijheden van anderen. Tevens kan een verzoek tot verwijdering of een bezwaar tegen de verwerking van persoonsgegevens worden geweigerd indien de verwerking noodzakelijk is voor het nakomen van een wettelijke verplichting. Een weigering gehoor te geven aan uw verzoek zal door BW Advocaten zorgvuldig worden gemotiveerd.

4.7 Indien u van mening is dat de bepalingen van de AVG zoals uitgewerkt in dit reglement niet door ons worden nageleefd dient u zich tot ons te wenden.

4.8 Wanneer u niet tevreden bent over onze reactie op uw verzoek kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens, postbus 93374, 2509 AJ Den Haag.

Artikel 5 Bewaartermijn persoonsgegevens

5.1 De persoonsgegevens worden verwijderd uiterlijk vijf jaren nadat onze werkzaamheden ten behoeve van u zijn beëindigd, tenzij het bewaren van de persoonsgegevens noodzakelijk is ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht of indien de verwerking geschiedt voor:

 • het onderhouden van contact met u;
 • het toezenden van informatie door middel van onze nieuwsbrief, in welk geval uw persoonsgegevens worden bewaard zolang u onze nieuwsbrief wil ontvangen;
 • het innen van betalingsachterstanden, waaronder begrepen het in handen van derden stellen van vorderingen, alsmede andere activiteiten van intern beheer;
 • het behandelen van geschillen en het doen uitoefenen van accountantscontrole.

5.2 Wanneer u zich uitschrijft voor de nieuwsbrief zullen wij uw persoonsgegevens direct verwijderen.

Artikel 6 Beveiliging en geheimhouding persoonsgegevens

6.1 BW Advocaten heeft technische en organisatorische maatregelen genomen ter voorkoming van verlies of onrechtmatige verwerking van uw persoonsgegevens. Deze maatregelen garanderen, rekening houdend met de stand der techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging een passend beveiligingsniveau, gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van de te beschermen gegevens met zich meebrengen. De maatregelen zien onder meer op de fysieke en logische toegangsbeveiliging en de versleuteling van onze computers met wachtwoorden. Tevens wordt gewerkt met beveiligde verbindingen. Deze plicht rust tevens op de beheerder van ons computernetwerk en de door ons ingeschakelde verwerkers van uw persoonsgegevens zoals de accountant.

6.2 Behoudens daartoe strekkende wettelijke voorschriften hebben slechts toegang tot uw persoonsgegevens de personen die zijn belast met de activiteiten die in verband staan met de verwerking van de persoonsgegevens ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomsten van BW Advocaten.

6.3 De personen bij BW Advocaten die beschikking krijgen over uw persoonsgegevens zijn gehouden deze gegevens niet anders te gebruiken dan voor de uitoefening van zijn/haar functie nodig zijn en zijn verplicht tot geheimhouding daarvan. Dit geldt niet indien enig wettelijk voorschrift bekendmaking verplicht of uit zijn taak bij de uitvoering van dit reglement de noodzaak tot bekendmaking voortvloeit.

Artikel 7 Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

7.1 BW Advocaten gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Hiervoor heeft BW Advocaten een bewerkingsovereenkomst met Google gesloten. Het laatste octet van het IP-adres wordt daardoor gemaskeerd en de functie 'gegevens delen' is hierin uitgezet. Verder maken we geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

7.2 Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. 

Aanmelden voor nieuwsbrief
Contact

Veerkade 5D
3016 DE  Rotterdam

010-466 23 33
info@bwadvocaten.nl